• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XX - Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

Symbol:

DEL XX

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 46
fax: 44 732 77 53

1. Wniosek o uchylenie czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną (DEL XX).
2. Kopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/budynku (oryginał do wglądu);
3. Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy  (wyroki sądowe, protokoły z egzekucji komorniczej, zdania lokalu i inne);
4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa gdy stronę reprezentuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym (ePUAP).

 • 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej płatne w kasie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;
 • 17 zł za udzielone pełnomocnictwo płatne j.w.
Opłatę skarbową można również uiścić na konto:            
GETIN NOBLE BANK S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28 (wejście „B”).

Do dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania administracyjnego z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 k.p.a. w sprawach skomplikowanych.

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie14 dni od daty otrzymania decyzji.  Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ulica Szkolna 28 (wejście „B”).        
Opłata skarbowa:  nie pobiera się.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów bądź też braku wniesienia opłaty wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Ewidencji Ludności.

 • art. 31, ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz.U z 2021 r., poz. 510),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 670 ze zm.),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1194).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.04mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =