• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XVII - Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Symbol:

DEL XVII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51
fax: 44 732 77 53

1. Wniosek:

Wymagany jest oryginalny druk wniosku dostępny w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 310 (III piętro) lub na stronie Urzędu Miasta (www.piotrkow.pl)

2. Do wglądu:
 • dokument stwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty lub paszport

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 parter lub Pasaż Karola Rudowskiego 10 parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Zgłoszeń o których mowa w pkt. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miasta (ul. Szkolna 28) w Piotrkowie Trybunalskim (pokój 141) albo
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 • art.36 i 37 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2021 r., poz. 510),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r.,poz.2411).

Załączniki

 1. Wniosek XVIIa

  (pdf) 1.80mb

 2. Wniosek XVIIb

  (pdf) 1.80mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =