• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XVI - Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Symbol:

DEL XVI

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51
fax: 44 732 77 53

Wniosek: DEL XVIa
     Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;

Wniosek: DEL XVIb
     Wniosek uproszczony o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych 

Wniosek: DEL XVIc
     Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji

We wniosku należy wykazać interes prawny lub interes faktyczny w otrzymaniu danych.
          
Po wykazaniu interesu faktycznego informacji ze zbiorów udziela się podmiotom i osobom tylko za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Wzory ww. wniosków stanowią załączniki nr 1,2 i 3  do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r.,poz.2523) oraz rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
     
Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m.in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika.

1. Opłata:

 • za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - 31 złotych;
 • z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji  - 0,30 złotych od jednej weryfikacji
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. 15 1560 0013 2323 1404 1000 0001

Opłatę za pełnomocnictwo wnosi się na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
  
2. Dowód dokonania opłaty, o której mowa wyżej, dołącza się do wniosku o udostępnienie danych.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 parter lub Pasaż Karola Rudowskiego 10 parter.

Do jednego miesiąca.

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy udostępnienia danych jednostkowych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał.
Opłaty nie pobiera się.

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 510),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz.670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2523 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r., poz. 2482),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1194).

Załączniki

 1. Wniosek XVIa

  (pdf) 0.34mb

 2. Wniosek XVIb

  (pdf) 0.09mb

 3. Wniosek XVIc

  (pdf) 0.09mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =