• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XII - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Symbol:

DEL XII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

1. Wniosek: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (DEL XII) - osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców.
    
2. Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 15, parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice  lub opiekunowie prawni.

2. Jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu stałego, wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego.

3. Wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa stanowi karta DEL XXI.

 • art.33, art.34 ust. 1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.510),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz.256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17.02.2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r.,poz.2411),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1194).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 1.76mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =