• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL IX - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Symbol:

DEL IX

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

1. Formularz: Zgłoszenie pobytu stałego (DEL VIII) - odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka.
   
2. Do wglądu:

 • paszport,
 • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokument potwierdzający prawo pobytu  stałego
 • obywatele innych państw kartę pobytu, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody  na pobyt tolerowany  lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany
 • umowa najmu lub tytuł własności lokalu mieszkalnego, wypis z księgi wieczystej lub w przypadku dziedziczenia – prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów (wymogi dotyczą właściciela lub podmiotu potwierdzającego), wymagana jest obecność właściciela lokalu z dowodem osobistym.

Usługa jest bezpłatna.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 15 parter.

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę lub właściciela lokalu.

2. Zameldowania można dokonać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa stanowi karta DEL XXI.

 • art. 40, art.41, art. 42, art. 43 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.510),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz.256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546),
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 293),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17.02.2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r.,poz.2411).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 1.74mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =