• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL VII - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Symbol:

DEL VII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05
fax: 44 732 77 06

Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie

Formularz należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 wejście B stanowisko 11,12 lub 13 parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Na żądanie posiadacza, który dokonał zgłoszenia wydaje się zaświadczenie  o  utracie lub uszkodzeniu dowodu  osobistego -  ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego nie dłużej jednak niż 2 miesiące.
Utracony dowód osobisty unieważnia się, a w przypadku uszkodzenia unieważnieniu ulega dowód uszkodzony w sposób utrudniający lub uniemożliwiający identyfikacje jego posiadacza.

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 • Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 332), 
 • Rozporządzenie  MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w  sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz.31),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1194).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.14mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =