• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL VI - Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z rejestru dowodów osobistych

Symbol:

DEL VI

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05
fax: 44 732 77 06

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach o kreślonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej - gdy jest wymagana.

Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia – 31 zł w kasie lub na konto Urzędu Miasta.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia niezgodnego z żądaniem przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 • art. 63 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 332),
 • Rozporządzenie  MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w  sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz.31),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1194),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz.1604);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 319),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =