• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL V - Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Symbol:

DEL V

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05
fax: 44 732 77 06

Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych  (DEL V)
   
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - wzór w załączeniu;
W przypadku stwierdzenia braków, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, ze nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym wynosi 31,00 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby. Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat są zobowiązane dokonać opłaty przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych w kasie  Urzędu Miasta lub na konto. Dowód jej wniesienia dołącza się do wniosku.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Karola Rudowskiego 10 parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych udziela się nie później, niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o udostępnienie. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych  odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełny zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych określony został w art. 56 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
       1) podmioty, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1 a-b ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
           dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach   
           szczególnych), tj:

 • organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, sądy. Powyższe podmioty, realizujące zadania publiczne, uprawnione są do nieodpłatnego udostępniania danych w trybie jednostkowym.
       2) inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes prawny albo wykażą interes faktyczny, a podmiot
          udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępnianie dane dotyczy.
          Udostępnienie danych w trybie jednostkowym innym podmiotom, nierealizującym zadań
          publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. Natomiast w przypadku,
          gdy inne podmioty realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych dane w
          trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z art. 33 § 2 kpa.

 • art. 72 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332),
 • Rozporządzenie  MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w  sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz.31),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1194),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz.1604),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 319),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.09mb

 2. Wniosek - do edycji

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =