• AWARIA BILETERA!!! Brak możliwości rezerwacji kolejki na stronie BOM.
 • UWAGA!!! Strona w przebudowie! Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta.

DEL II - Wydawanie dowodów osobistych dla osób powyżej 12 roku życia, oraz w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy, kradzieży tożsamości

Symbol:

DEL II

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05

UWAGA ! Od 29-12-2023 nie składa się wniosków papierowych, wniosek generuje automatycznie urzędnik na podstawie dostępnych rejestrów państwowych
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • do wglądu dokument potwierdzający tożsamość osoby wnioskującej tj.: dowód osobisty, paszport jeśli osoba nie posiada ważnego dowodu lub paszportu inny dokument ze zdjęciem;
 • do wglądu odpowiednie zaświadczenie jeśli zdjęcie jest w ciemnych okularach - (zaświadczenie lekarskie) lub w nakryciu głowy- (zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej),
 • do wglądu decyzja sądu – osoby, która  jest opiekunem  prawnym lub kuratorem jeśli składane dokumenty dotyczą osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • do wglądu (w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa) dokument, który potwierdza obywatelstwo polskie

Za wydanie dowodu osobistego nie ponosi się opłaty.

Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 wejście B stanowisko 11,12 lub 13 parter.

 • W przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,
 • w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
Termin realizacji - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 • Składanie dokumentów i odbiór dowodu dokonujemy osobiście
 • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami
  o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii tj.( patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
 • Osoby powyżej 12 roku życia (niepełnoletnie ) ubiegające się o dowód osobisty składają dokumenty i odbierają dowód osobisty
  w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który podpisuje wniosek generowany automatycznie,
 • od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców, a przy odbiorze weryfikowane .
 • W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.
 • Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych.

Klauzula informacyjna:

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz  mając na względzie rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
a w szczególności art. 13 RODO informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych jest Minister właściwy do spraw informatyzacji.
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 77 01,
adres e-mail: e-urzad.piotrkow.pl.
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Włodzimierza Laska z którym skontaktować się można  poprzez adres e-mail: iod@piotrkow.pl.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z: Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. dowodach osobistych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2024-01-15
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =