• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XLVI - Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Symbol:

DRK XLVI

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – DRK XLVI.

2. Załączniki:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniana wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 1 do wniosku);
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, z adnotacją, że pojazd spełnia wymogi do przewozu osób taksówką – „TAXI”, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,
 • kserokopia odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
 • zaświadczenie o niekaralności, opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, tj.: nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • wykaz pojazdów (załącznik nr 2 do wniosku);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów;


Do wglądu:

 • oryginały załączonych dokumentów

1. Opłata administracyjna - wyliczana wg obowiązujących stawek w zależności od okresu  na jaki udzielono licencji:

 • 2 – 15 lat: 200 zł
 • 15 – 30 lat:  250 zł
 • 30 – 50 lat:  300 zł
oraz w zależności od liczby zgłoszonych pojazdów.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, opłata ta ulega powiększeniu o 10% za każdy pojazd.
Za wypis z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku – opłata wynosi 1% opłaty podstawowej.

2. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w postaci dokumentu elektronicznego.

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r.  poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =