• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XLII - Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Symbol:

DRK XLII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – DRK XLII e.

2. Załączniki:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, a także nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, tj. dotyczące spełniana wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 1 do wniosku);
 • zaświadczenie o niekaralności, opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 ;
 • wykaz pojazdów (załącznik nr 2 do wniosku);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji;


Do wglądu:

 • oryginały kserokopii załączonych dokumentów

1. Opłata administracyjna - wyliczana wg obowiązujących stawek w zależności od okresu na jaki udzielono licencji oraz liczby zgłoszonych pojazdów. Opłata podstawowa wynosi:

 • 2 – 15 lat: 320 zł 
 • 15 – 30 lat: 380 zł 
 • 30 – 50 lat: 450 zł
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, opłata ta ulega powiększeniu o 10% za każdy pojazd.Za wypis z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku – opłata wynosi 1% opłaty podstawowej.

2. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.

Wniosek można złożyć:

 • w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski,
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW)

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany    
do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =