• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXXIX - Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Symbol:

DRK XXXIX

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – DRK XXXIX.

2. Załączniki:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowydo wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (załącznik nr 1 do wniosku);
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, w wysokości:
  • 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
  • 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy;
Przedsiębiorca w celu wykazania odpowiedniej zdolności finansowej, przedkłada dokumenty sporządzone na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, stwierdzające dysponowanie kapitałem lub rezerwami o wartości
co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR
na każdy dodatkowy pojazd. (wszystkie części składowe sprawozdania finansowego zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu).
W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję dla przedsiębiorstwa na wyżej wymienione kwoty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wystawcę lub ubezpieczyciela).

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs euro publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od 1 stycznia następnego roku.
 • oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie warunków w zakresie dysponowania bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (załącznik nr 2 do wniosku);
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy, tj. spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 3 do wniosku);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy lub wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej transportem;        
 • oświadczenie przedsiębiorcy lub wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej transportem – o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. (załącznik nr 4);
 • wykaz pojazdów (załącznik nr 5).


Do wglądu:

 • oryginały załączonych dokumentów

1. Opłata administracyjna - wyliczana wg obowiązujących stawek w zależności od liczby zgłoszonych pojazdów. Opłata podstawowa wynosi 1.000 zł.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, opłata ta ulega powiększeniu o 10% za każdy pojazd.
Za wypis z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku – opłata wynosi 1% opłaty podstawowej.

2. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.

Wniosek można złożyć:

 • w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta -  ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski lub
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie

Do 3 miesięcy.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r.  poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE z 2009r. Nr 300, poz. 51 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.05mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =