• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXXII - Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty

Symbol:

DRK XXXII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 13, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty DRK – XXXII.

2. Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie techniczne i praktykę;
Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:
1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
2. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe
o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
3.  wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
4. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe
o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 
Do okresu praktyki, o którym mowa w punkcie 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem, że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią, a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • dokument potwierdzający o odbyciu wymaganego szkolenia;
Z obowiązku odbycia szkolenia zwolniona jest osoba ubiegająca się
o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
 • zaświadczenie o zdaniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

3. Do wglądu:

 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia.

1. Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty – 48,00 zł.

2. Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna  28

Wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

 • ul. Szkolna 28 lub
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10

Do 30 dni.

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania uprawnienia diagnosty, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • : art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).
   

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Diagności, instruktorzy nauki jazdy
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =