• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XI - Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia/podwozia/ramy) oraz/lub decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

Symbol:

DRK XI

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz/lub decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej - DRK XI.

2. Załączniki:

 • oświadczenie, że jest się właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu – dotyczy pojazdów marki „SAM”;
 • dowód rejestracyjny – dotyczy pojazdu zarejestrowanego;
 • karta pojazdu jeżeli była wydana – dotyczy pojazdu zarejestrowanego;
 • badanie techniczne – o ile jest wymagane;
 • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, wpisanego na listę rzeczoznawców samochodowych przez ministra właściwego do spraw transportu, wskazująca pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazująca na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej – dotyczy pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy oraz pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika - pełnomocnictwo uprawniające do odebrania decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych w pojeździe.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu;

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz/lub decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej – 10 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo  udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

3. Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

 • ul. Szkolna 28 lub
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10

Do 7 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje się w przypadku pojazdu:

1. Zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”.
2. W którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego.
3. Odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.
4. Nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.
5. W którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu.
6. W którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy.
7. Zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
 
Decyzję na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wydaje się w przypadku:

1. Braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej.
2. Utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.

 • art. 66a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =