• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK VIII - Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badania technicznego lub z tytułu zmiany danych w nim zawartych

Symbol:

DRK VIII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badania technicznego lub z tytułu zmiany danych w nim zawartych - DRK VIII.

2. Załączniki, które należy dołączyć do każdej z czynności:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu – jeżeli była wydana.
A. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego oraz w przypadku zmiany nazwiska właściciela pojazdu, należy przedłożyć jedynie wyżej wymienione dokumenty.

B. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badania technicznego należy dodatkowo dołączyć:
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub aktualny termin badania technicznego wpisany w dowodzie rejestracyjnym.
C. W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
 • dowód własności podwozia lub ramy;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama – jeżeli podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
D. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, uprawnionego do dokonywania zmian konstrukcyjnych w pojazdach;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

E. W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

F. W przypadku zgłoszenia zmiany innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela.

1. Wydanie dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

3. Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres :

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badania technicznego, może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając zamiast pełnomocnictwa oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

 • art. 78 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =