• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK IV - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Symbol:

DRK IV

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V,VI, XXXVI.

2. Załączniki:

 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dokument potwierdzający dokonanie odprawy celnej, może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa powyżej, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 • tłumaczenia dokumentów w języku obcym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula o ile są wymagane.
 • tablice rejestracyjne (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,  właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie);
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
 • oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub odpowiednia adnotacja w dowodzie własności pojazdu, potwierdzająca datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu;
 • aktualna polisa OC.

 • tablice samochodowe zwyczajne –  80,00 zł.
 • tablica motocyklowa zwyczajna oraz tablica na przyczepę – 40,00 zł.
 • tablica motorowerowa – 30,00 zł.
 • tablice samochodowe indywidualne – 1.000,00 zł.
 • tablica motocyklowa indywidualna – 500,00 zł.
 • dowód rejestracyjny – 54,00 zł.
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł.
 • pozwolenie czasowe na wniosek klienta – 18,50 zł.
 • karta pojazdu – 75,00 zł.
 • komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.
 • nalepka kontrolna – 18,50 zł.
Za każdy z wydanych dokumentów (oprócz znaków legalizacyjnych) oraz za wydane tablice  rejestracyjne pobierana jest opłata ewidencyjna na Fundusz - Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców w wysokości - 0,50 zł.

Suma opłat za rejestrację:
 • sam. osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu i ciągnika sam. – 256,00 zł.
 • przyczepy oraz ciągnika rolniczego – 121,50 zł.
 • motocykla – 197,00 zł.
 • motoroweru – 111,50 zł
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Niezwłocznie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


 • art. 72,73,74 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =