• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK III - Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Symbol:

DRK III

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V,VI, XXXVI.

2. Załączniki:
a) w przypadku wywozu pojazdu z kraju:

 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice rejestracyjne.
b) w przypadku rejestracji czasowej, pojazdu nowego lub używanego zarejestrowanego w kraju, w celu jego przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rejestracji czasowej w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy, załączniki wyszczególnione są w karcie informacyjnej DRK I.
Prosimy o zapoznanie się z przedmiotową kartą informacyjną.

c) w przypadku rejestracji czasowej, pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w celu jego przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rejestracji czasowej w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy, załączniki wyszczególnione są w karcie informacyjnej DRK IV.
Prosimy o zapoznanie się z przedmiotową kartą informacyjną.

W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania
w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu;
 • aktualna polisa OC.

 • tablice tymczasowe samochodowe  – 30,00 zł.
 • tablica tymczasowa na przyczepę – 15,00 zł.
 • tablica tymczasowa motocyklowa i motorowerowa – 12,00 zł.
 • pozwolenie czasowe – 18,50 zł.
 • komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.
(w przypadku legalizacji jednej sztuki tablicy rejestracyjnej pobiera się opłatę
w wysokości 50% przedmiotowej kwoty tj. 6,25 zł).

Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych, w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę opłaty wynoszą:
 • tablice samochodowe – 80,00 zł.
 • tablica motocyklowa oraz tablica na przyczepę – 40,00 zł.
 • tablica motorowerowa – 30,00 zł.

Za każdy z wydanych dokumentów (oprócz znaków legalizacyjnych) oraz za wydane tablice  rejestracyjne pobierana jest opłata ewidencyjna na Fundusz - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wysokości - 0,50 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Niezwłocznie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • art. 74 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =