• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK II - Wyrejestrowanie pojazdu

Symbol:

DRK II

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V,VI, XXXVI.

2. Załączniki:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice rejestracyjne – nie dotyczy wyrejestrowania z powodu kradzieży pojazdu;
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub równoważny dokument wydany w innym państwie – w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub równoważny dokument wydany w innym państwie – w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ – w przypadku kradzieży pojazdu;
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą – w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą;
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu;
 • polisa OC aktualna na dzień demontażu lub wyrejestrowania.

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł. (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo  udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

3. Opłata na rzecz gminy, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach  (dot. trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu).

Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Niezwłocznie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19,  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

1. Odzyskanego po kradzieży.
2. Zabytkowego.
3. Mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.
4. Ciągnika i przyczepy rolniczej.
5. Wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

 • art. 79 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =