• AWARIA BILETERA!!! Brak możliwości rezerwacji kolejki na stronie BOM.
 • UWAGA!!! Strona w przebudowie! Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta.

DRK I - Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)

Symbol:

DRK I

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17,
44 732 18 18

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V, VI, XXXVI.

2. Załączniki:
• dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
• jeden z dokumentów:
a) świadectwa zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
b) świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
c) świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r.
o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane
i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
d) dopuszczenia jednostkowego pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
e) świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz
z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
f) uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
g) uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia,
h) świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
i) świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz
z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu
- jeżeli są wymagane; świadectwa zgodności WE, świadectwa zgodności oraz oświadczenia zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu mogą być podpisane podpisem odbitym sposobem mechanicznym;",
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
• dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wymagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji).
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.


3. Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela pojazdu;
• aktualna polisa OC.

• tablice samochodowe zwyczajne – 80,00 zł.
• tablica motocyklowa zwyczajna oraz tablica na przyczepę – 40,00 zł.
• tablica motorowerowa – 30,00 zł.
• tablice samochodowe indywidualne – 1.000,00 zł.
• tablica motocyklowa indywidualna – 500,00 zł.
• dowód rejestracyjny – 54,00 zł.
• pozwolenie czasowe – 13,50 zł.
• komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.

Suma opłat za rejestrację:
• samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu i ciągnika samochodowego –160,00 zł.
• przyczepy, motocykla oraz ciągnika rolniczego – 120,00 zł.
• motoroweru – 110,00 zł.
• pojazdu, bez względu na rodzaj, zarejestrowanego w tut. organie, w którym nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych – 66,50 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
• Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
• ul. Szkolna  28
• za pomocą platformy e-płatności pod adresem: https://piotrkow.oplatyurzedowe.pl/.

Wniosek można złożyć:
- w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10;
- przesłać na adres Urzędu Miasta,  ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
(w tym usług PWPW).

Niezwłocznie, a w przypadkach wymagających wyjaśnień do 30 dni.

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania uprawnienia diagnosty, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony, staje się ostateczna. Na taką decyzję  przysługuje stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd zakupiono
po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się rejestrację
bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
Właściciel nowego pojazdu samochodowego, przyczepy lub motoroweru nabytego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów może upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu do:
1) złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub
2) odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu, albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.


 •  art. 72, 73, 73c, 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j.:  Dz.U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.)
   

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2023-07-10
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =