• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXXIX - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Symbol:

IGK XXXIX

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - IGK XXXIX, który zawiera:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz numer jego identyfikacji NIP,
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakoń-czeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne.

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 616,00 zł za każdy rodzaj działalności objętej wnioskiem.

2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.

3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Getin Noble Bank S.A 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, któ-ry wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Referat Komunikacji Urzędu Miasta PiotrkowaTrybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż do dnia 31 grudnia 2020 r, zostaje wydłużony – z terminu 30 dni do 180 dni,  obowiązek:


1. zawiadomienia o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej  rejestrowanego na terytorium Polski,
2.   zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Powyższe dotyczy pojazdów nabytych, zbytych lub sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  po dniu 01.03.2020 r.
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, organ może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia brakującej dokumentacji poświadczającej, że wnioskodawca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej wnioskiem lub dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku.


Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

 • art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7  ust. 6, art. 8  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami).

Załączniki

 1. Oświadczenie

  (docx) 0.01mb

 2. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Rolnictwo i zwierzęta
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =