• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXXIII - Wniosek o wpisanie do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Symbol:

IGK XXXIII

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 45, fax 44 732 18 62

1) Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej – druk IGK. XXXIII
2) Jeden z następujących dokumentów:

 • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju,
 • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
 • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,
 • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia,
3) Dowód opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.

Opłatę skarbową w wysokości 26 zł należy wnieść od każdego zarejestrowanego gatunku. Dokonuje się jej
w kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B), przy Pasażu Rudowskiego 10 lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Getin Noble Bank S.A. 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10  lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28,
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy od dnia wszczęcia  postępowania, jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego.

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku niedokładnego wypełnienia wniosku oraz braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Odbiór zaświadczenia o wpisie:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem firmy doręczeniowej lub poczty
Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody:
 • rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody:
 • obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Zgodnie z art. 127 ust. 3  ustawy o ochronie przyrody:
 • kto umyślnie nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1 posiadanych lub hodowanych zwierząt, podlega karze aresztu albo grzywny.

 • art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 55 ze zmianami).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Rolnictwo i zwierzęta
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =