• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXXI - Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków

Symbol:

IGK XXXI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

Wypełniony druk WNIOSKU eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Nie wymaga opłaty skarbowej zgłoszenie instalacji – przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód realizowana w ramach budownictwa mieszkaniowego (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zmianami).

120 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia ma służyć wyłącznie obsłudze gospodarstwa rolnego, bez związku funkcjonalnego z budynkiem mieszkalnym.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się  w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

1. W przypadku nowo wybudowanej oczyszczalni lub zmienionej w sposób istotny prowadzący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

2. Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 • rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji,
 • zmianie danych w zakresie właściciela bądź parametrów instalacji.

 • art. 152 -153, art. 378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz. 880).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Gospodarka odpadami, nieczystości
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =