• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXVII - Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Symbol:

IGK XXVII

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 45, fax 44 732 18 62

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów - IGK XXVII

2. Elementy wniosku:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
2) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i po-wstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
3) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
4) wskazanie:

 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszyst-kich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mo-gą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
 • w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wska-zanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis pro-cesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wy-konywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnie-niem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości po-siadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej ze-zwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzo-na;
10) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej
i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń,
w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich -
w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
11) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej    pokrycie kosztów wykonania zastępczego* (forma depozytu, gwarancji bankowej, gwa-rancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej);
*nie dotyczy odpadów obojętnych
12) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • inne dokumenty będące w posiadaniu.
Do wniosku dołącza się niżej wymienione dokumenty.

1. Zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600).

2. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).

3. Oświadczenie o niekaralności (Załącznik nr 1 do wniosku):

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Oświadczenie, że w stosunku do: (Załącznik nr 2 do wniosku):

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, że:
 • nie wydano, w ostatnich 10 latach, decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, ze-zwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub po-zwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach.

5. Oświadczenie, że (Załącznik nr 3 do wniosku):

a) wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów:
 • nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej  lub członkiem za-rządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego  w ostatnich 10 latach nie wydano osta-tecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono admini-stracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o od-padach.

6. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zmian.) w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

7. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytko-wania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach **.

** Wymagane przy zezwoleniu na:
1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
2) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
3) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów
komunalnych,
4) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

8. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub je-go części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a)  osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie  
     przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620)***.

9. Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczące uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.***

*** Stosuje się w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów palnych.

10. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 616,00 zł.

2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.

3.  Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) lub przy Pasażu Karola Ru-dowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Getin Noble Bank S.A 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

PRZEPISY USTAWY O ODPADACH:

Art. 41. 1. Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu od-padów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzier-żawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

2. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wy-maga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu
wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

3. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialno-ści solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie.


Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiąz-ku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
W tym przypadku wytwórca ten we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art.  45 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

 • art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992  z późn. zmian.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.08mb

 2. Załącznik nr 1

  (doc) 0.06mb

 3. Załącznik nr 2

  (doc) 0.06mb

 4. Załącznik nr 3

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Gospodarka odpadami, nieczystości
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =