• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXVI - Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Symbol:

IGK XXVI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 47, fax 44 732 18 62

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - IGK XXVI e

2. Elementy wniosku:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
2) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
3) wskazanie:

 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikają-cej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowa-nia odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub in-nego miejsca magazynowania odpadów;
4) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodo-wych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpo-wiadających wymaganiom ochrony środowiska;
6) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
7) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwo-leniem;
8) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwole-niem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
9) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej    pokry-cie kosztów wykonania zastępczego* (forma depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpie-czeniowej lub polisy ubezpieczeniowej).
*nie dotyczy odpadów obojętnych
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 paź-dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • inne dokumenty będące w posiadaniu.
Do wniosku dołącza się niżej wymienione dokumenty.

1. Zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będą-cego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.  2018 poz.1600).

2. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).

3. Oświadczenie o niekaralności (Załącznik nr 1 do wniosku):

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów bę-dącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Oświadczenie, że w stosunku do: (Załącznik nr 2 do wniosku):
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, że:
 • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie od-padów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o któ-rej mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w wysokości przekraczają-cej łącznie kwotę 150 000 zł.

5. Oświadczenie, że: (Załącznik nr 3 do wniosku):

a) wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej  lub członkiem zarządu in-nego przedsiębiorcy w stosunku do którego  w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpa-dów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie od-padów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólni-kiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsię-biorcy.

6. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 i 1566)  w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy,  nie  zo-stał
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

7. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytko-wania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**.

** Wymagane przy zezwoleniu na:

1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
2) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów ko-munalnych,

8. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem po-wiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie   przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620).***

9. Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczące uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.***

***  Nie stosuje się w przypadku:

1)  zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa
w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
2)  zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wy-twarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wy-łącznie odpadów niepalnych.

10. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

1. Opłata skarbowa za wydanie  decyzji – 616,00 zł.

2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.

3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Getin Noble Bank S.A 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji pu-blicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, któ-ry wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Art. 41. 1. Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu od-padów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagają-
ce uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzier-żawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

2. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wy-maga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu
wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

3. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialno-ści solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
W tym przypadku wytwórca ten we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (art.  42 ustawy o odpadach).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

 • art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U.  2019 r. poz. 701  z późn. zmian.)

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.09mb

 2. Załącznik nr 1

  (doc) 0.06mb

 3. Załącznik nr 2

  (doc) 0.07mb

 4. Załącznik nr 3

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Gospodarka odpadami, nieczystości
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =