• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XVI - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Symbol:

IGK XVI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 49, fax 44 732 76 99

1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi:

 • za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów - 5,00 zł
 • za informację wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów – 5,00 zł + 5,00 zł x liczba dodatkowych dokumentów x 0,1
2. Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł
za każdą stronę.

3. Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii,  w formacie :
 • 210 mm x 297 mm (A4) wynosi:
  • za stronę kopii czarno-białej – 0,15 zł
  • za stronę kopii kolorowej –     1,50 zł
 • 297 mm x 420 mm (A3) wynosi:
  • za stronę kopii czarno-białej – 0,30 zł
  • za stronę kopii kolorowej –      3,00 zł
 • 420 mm x 594 mm (A2):
  • za stronę kopii czarno-białej – 0,60 zł
  • za stronę kopii kolorowej –      6,00 zł
 • 594 mm x 841 mm (A1):
  • za stronę kopii czarno-białej – 1,20 zł
  • za stronę kopii kolorowej –    12,00 zł
 • 841 mm x 1189 mm (A0):
  • za stronę kopii czarno-białej – 2,40 zł
  • za stronę kopii kolorowej –    24,00 zł
4. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości
podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju
i danej kategorii wagowej.
   
6. Opłaty, o których mowa wyżej, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 15 1560 0013 2323 1404 1000 0001  lub przy odbiorze przesyłki.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców: przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

       Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
       ul. Szkolna 28
       97-30 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Do jednego miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

1. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

2. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji (w przypadkach wyszczególnionych w ww. ustawie).

3. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne (ale następuje na wniosek).

 • art. 8 – 28  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z  późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Ochrona środowiska
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =