• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XV - Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Symbol:

IGK XV

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 48, fax 44 732 76 99

1. Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zawierające informacje wymienione w art. 152 ust. 2 ww. ustawy – IGK XV:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość emisji i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
2. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego są określone standardy emisyjne, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest
    eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
2) numerze REGON prowadzącego instalację;
3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których
    są zróżnicowane standardy emisyjne;
5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem
    rodzajów paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;
6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód
    na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo
    po dniu 19 grudnia 2018 r.;
8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz
    przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
 
3.  W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego są określone standardy emisyjne, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

1. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia 120 zł.

2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.

3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu: przy ul. Szkolnej 30/38 lub przy Pasażu Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji.

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

3. Rodzaje instalacji podlegających zgłoszeniu z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
1/ instalacje energetyczne o łącznej nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do: a) 5 MW – opalane węglem kamiennym; b) 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW; c) 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW, 2/ instalacje inne niż energetyczne - o łącznej nominalnej mocy cieplnej od 0,5 MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których: a) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub b) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny, 3/ instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę, 4/ instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę, 5/ instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę, 6/ instalacje do spawania  - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze, 7/ instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), 8/ instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż tonę powłok w ciągu roku, 9/ zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3, 10/ instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok, 11/ instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności od 30 Mg na godzinę, 12/ instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości od 50 Mg, 13/ młyny spożywcze, 14/ instalacje stosowane w gastronomii – przystosowanej do obsługi od 500 osób na dobę, 15/ instalacje do produkcji węgla drzewnego, 16/ instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych, 17/ instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza, 18/ dygestoria, z wyjątkiem dygestoriów wykorzystywanych do celów laboratoryjnych, 19/ instalacje inne niż wymienione wyżej, gdy instalacja jest stosowana  wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata, 20/ inne niż wymienione wyżej instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

 • art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.,  poz. 1396  z późniejszymi zmianami ),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r.  w  sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1510).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Gospodarka odpadami, nieczystości
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =