• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XIV - Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Symbol:

IGK XIV

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 49, fax 44 732 76 99

1. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych,

2. Wypełniony „Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne” – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2010 r. Nr 130, poz. 879) tj.

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DANYCH UJĘTYCH W ZGŁOSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE


1. W zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV podaje się następujące dane:

1) współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
2) ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie;
3) napięcie znamionowe1);
4) prąd znamionowy2);
5) długość linii w kilometrach;
6) minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi;
7) kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
8) wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska , jeśli takie były wymagane3).

2. W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, podaje się następujące dane:
1) współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
2) częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
4) równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
6) kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania8);
7) wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3).
 
3. W zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane:
1) dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:
a) do 150 W - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana,
b) powyżej 150 W - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub
w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
2) częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
4) równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
6) kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania;
7) wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3), 9);
8) datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Objaśnienia:
1) Dla stacji elektroenergetycznych - napięcia znamionowe. Napięcie znamionowe jest to napięcie, na które instalacja została zaprojektowana.

2) Dotyczy linii elektroenergetycznych. Prąd znamionowy jest to: w przypadku linii o napięciu 110 kV - prąd, na jaki linia została zaprojektowana, a w przypadku linii o napięciu powyżej 110 kV - prąd występujący w sieci w czasie jej normalnej pracy.

3) Obowiązek wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wynika z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

4) Antena jest urządzeniem przeznaczonym do wypromieniowania energii fali elektromagnetycznej.

5) Równoważna moc promieniowana izotropowo, czyli zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP), jest to iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny odniesionego do źródła izotropowego.

6) Oś głównej wiązki promieniowania anteny jest to linia prosta poprowadzona przez środek elektryczny anteny w kierunku wiązki głównej promieniowania tej anteny. Kierunek wiązki głównej promieniowania anteny jest kierunkiem wiązki zawierającym kierunek maksymalnego promieniowania.

7) Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.

8) Nie dotyczy radiolinii.

9) Zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska przez pomiar rozumie się również obserwacje oraz analizy.

1. Opłata skarbowa – za przyjęcie zgłoszenia 120 zł.

2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.

3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu: przy ul. Szkolnej 30/38 lub przy Pasażu Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców: przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji.

1. W przypadku niekompletnego zgłoszenia wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

3. Rodzaje instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne podlegających zgłoszeniu Prezydentowi Miasta pełniącemu funkcje Starosty:


1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Punktu 2) nie stosuje się do:
 
1) instalacji laboratoryjnych;

2) instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;

3) instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:
a) zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego  dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,
b) w miejscu innym niż stała lokalizacja.

 • art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. ,  poz. 1396  z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r.  w  sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U.  2019 r., poz. 1510),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Ochrona środowiska
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =