• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XII - Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Symbol:

IGK XII

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 49, fax 44 732 76 99

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawierający informacje wymienione w art. 184 i w art. 221 ww. ustawy – IGK XII:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku gdy prowadzący oznaczone części instalacji występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia ) oraz określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, wyrażonej w kg/h i Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia po dla instalacji,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 • aktualny stan jakości powietrza,
 • określenie warunków meteorologicznych,
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników
 • w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:
1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

2) numerze REGON prowadzącego instalację;

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz
przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
 • w obrocie prawnym, np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
 • oświadczenie wnioskodawcy o wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, pozwalające zakwalifikować przedsiębiorcę do jednej z grup: mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorców (celem ustalenia wielkości należnej opłaty skarbowej),
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku - do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

3. Dodatkowe informacje:

Jeżeli powyższy wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu następujących wymagań:
 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 • wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane  w skali przemysłowej,
 • postęp naukowo-techniczny.

1. Opłata skarbowa:

 • od wydania pozwolenia w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą wynosi 2.011,00 zł, z zastrzeżeniem:
 • opłata w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynosi 506,00 zł.
2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.

3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu: przy ul. Szkolnej 30/38 lub przy Pasażu Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski.

Do jednego miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji.

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Przez instalacje należy rozumieć: 1/ stacjonarne urządzenie techniczne, 2/ zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, 3/ budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może powodować emisję zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami).

3. Instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia:
1/ instalacje energetyczne o łącznej nominalnej mocy cieplnej do: a) 5 MW – opalane węglem kamiennym; b) 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW; c) 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW; 2/ instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej
do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których: a) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub b) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny 3) instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę, 4/ instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę 5/ instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę, 6/ instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze 7/ instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 8/ instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż tonę powłok w ciągu roku 9/ zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3 10/ instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok, 11/ instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych, 12/ instalacje do przechowywania owoców, warzyw,  zboża, innych płodów rolnych lub leśnych, 13/ młyny spożywcze, 14/ instalacje stosowane w gastronomii, 15/ instalacje do produkcji węgla drzewnego, 16/instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych, 17/ instalacje do oczyszczania ścieków,
18/ instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza, 19/zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej, 20/ dygestoria, 21/ garaże, 22/ instalacje do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w   przypadku   gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;
 • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu;
 • instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata, 23/ instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

4. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
 • osobiście przez wnioskodawcę
 • za pośrednictwem poczty

 • art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust.1 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:  Dz. U. 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami )

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.08mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Gospodarka odpadami, nieczystości
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =