• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK IX - Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

Symbol:

IGK IX

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia pracy w gospodarstwie rolnym – IGK IX

2. Dokumenty, na podstawie których można ustalić datę rozpoczęcia i zakończenia pracy w gospodarstwie rolnym, legitymacja ubezpieczeniowa, dowód osobisty.

3. W przypadku okresów pracy przypadających przed 1 stycznia 1983 r. wymagany jest  do  wglądu oryginał dokumentu stwierdzającego fakt przejęcia przedmiotowego gospodarstwa:   akt własności ziemi, umowa notarialna, kupna, sprzedaży, darowizny.
Do wniosku dołączyć należy kserokopię tego dokumentu.

Opłaty skarbowej nie pobiera się na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz.U.2016. poz.1827 ze zmianami).

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 7 dni.

Odmowa  wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia,  na które służy stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem Organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,   w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Jeżeli brak jest dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia  o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, okresy pracy mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkałych  w tym czasie na terenie, na którym było położone gospodarstwo  rolne złożonymi bezpośrednio u pracodawcy lub u notariusza.

                                                                                                                                             
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U.1990 Nr 54, poz. 310), do pracowniczego stażu pracy wlicza się także:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
 • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 • art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym  do stażu pracy (Dz. U. 1990 r. Nr  54, poz.  310)

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Rolnictwo i zwierzęta
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =