• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK VIII - Pomniejszenie należności wynikającej z ustawy o ochronie gruntów rolnych

Symbol:

IGK VIII

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

1. Wniosek o pomniejszenie należności wynikającej z ustawy o ochronie gruntów rolnych – IGK VIII.

 • z wnioskiem wystąpić może właściciel w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1161 ze zmianami), czyli również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca, który posiada ostateczną decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w której została naliczona należność i opłaty roczne oraz po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji,Przez dzień faktycznego wyłączenia z produkcji rolniczej należy rozumieć np. dzień wytyczenia obiektu na gruncie poświadczony przez geodetę wpisem w dzienniku budowy.
2. Do wniosku załącza się:
 • w przypadku współwłasności nieruchomości – pisemne zgody współwłaścicieli. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której planowana jest inwestycja lub przez pełnomocnika. W przypadku gdy inwestorem jest jedna z osób będących współwłaścicielami nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy dołączyć pisemne zgody współwłaścicieli na dysponowanie tą nieruchomością na cel wskazany we wniosku.
 • operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego określający rynkową wartość gruntu faktycznie wyłączonego (wg cen stosowanych w obrocie w Piotrkowie Trybunalskim) ustaloną na dzień faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji,
 • potwierdzenie faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji w postaci np.  poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wpisu geodety o wytyczeniu obiektu na gruncie w dzienniku budowy,
 • oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem (w oryginale) dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

1. Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

2. Za każde udzielone pełnomocnictwo opłata skarbowa wynosi 17zł.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski.

Do jednego miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

 • art. 4 pkt 11, 12, 13, art. 5 ust.1, art. 12 ust. 1, 7, 13, 14 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Ochrona środowiska
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =