• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK VII - Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Symbol:

IGK VII

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

1. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – IGK VII:

 • z wnioskiem wystąpić może właściciel w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1161), czyli również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • zgodnie z art. 11 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączanie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi; gruntów służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; gruntów pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; gruntów parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; gruntów pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; gruntów zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa; gruntów torfowisk i oczek wodnych; gruntów pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na takie wyłączenie,
 • w razie trwałego wyłączenia gruntu z produkcji na cel inny niż określony w art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. inny niż do 0,05ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji należy wystąpić do tutejszego organu w celu pomniejszenia należności za wyłączony grunt oraz określenia terminów płatności należności i opłat rocznych z „Wnioskiem o pomniejszenie należności wynikającej z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych” – ROŚ VIII. Przez dzień faktycznego wyłączenia z produkcji rolniczej należy rozumieć np. dzień wytyczenia obiektu na gruncie poświadczony przez geodetę wpisem w dzienniku budowy.
 • w razie trwałego wyłączenia gruntu z produkcji na cel określony w art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dniem faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji należy złożyć do tutejszego organu pisemną informację o dniu faktycznego wyłączenia wraz z potwierdzeniem np. kserokopią wpisu geodety o wytyczeniu obiektu na gruncie w dzienniku budowy.
2. Do wniosku załącza się:
 • dowód potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na wskazany we wniosku cel, w przypadku współwłasności nieruchomości – pisemne zgody współwłaścicieli. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której planowana jest inwestycja lub przez pełnomocnika. W przypadku gdy inwestorem jest jedna z osób będących współwłaścicielami nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy dołączyć pisemne zgody współwłaścicieli na dysponowanie tą nieruchomością na cel wskazany we wniosku.
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wypisu z rejestru gruntów, jeżeli wnioskodawca jest w posiadaniu takiego dokumentu nie starszego niż 1 miesiąc,
 • 2 egz. projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 z wpisanymi klasami gruntu przez uprawnionego geodetę oraz z określoną i rozliczoną w klasach powierzchnią do wyłączenia, naniesioną na projekt przez uprawnionego projektanta* sporządzającego projekt zagospodarowania. Na każdym egzemplarzu mapy należy zaznaczyć na kolorowo całą powierzchnię przeznaczoną do wyłączenia z produkcji. Projektant powinien precyzyjnie określić (dla każdej działki osobno) jaka powierzchnia i na jakiej klasie gruntu ma być wyłączona np. pod budynek mieszkalny, pod drogi dojazdowe i inne oraz nanieść te informacje na projekt zagospodarowania. Na projekcie powinien widnieć podpis projektanta w oryginale.
 • w przypadku braku dowodów określających pochodzenie gleb gruntów klas IV, IVa, IVb, V i VI organ może żądać opinii gleboznawczej gruntu, którą można uzyskać w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi,
 • oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem (w oryginale) dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

*uprawniony projektant w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zmianami)

1. Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

2. Za każde udzielone pełnomocnictwo opłata skarbowa wynosi 17zł.

3. Strona może być zobowiązana w trakcie postępowania administracyjnego do ponoszenia kosztów wynikających z konieczności zebrania materiału dowodowego niezbędnego do załatwienia sprawy, zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257).

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

 • art. 5 ust.1, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Ochrona środowiska
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =