• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK IV - Wydanie pozwolenia zintegrowanego

Symbol:

IGK IV

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 49, fax 44 732 76 99

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (IGK IV), który zawiera:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informacje o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia – w przypadku emisji do powietrza wraz z określeniem wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, wyrażonej w kg/h i Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, ze wskazaniem usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz wskazaniem proponowanego zakresu, metodyki i sposobu wykonywania tych pomiarów,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji, czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 • w przypadku wniosku dotyczącego instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. informacje o:
 • stosowaniu substancji o małym potencjale zagrożeń,
 • efektywnym wytwarzaniu oraz wykorzystaniu energii,
 • zapewnieniu racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów  i paliw,
 • stosowaniu technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
 • rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji,
 • wykorzystywaniu porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 • postępie naukowo-technicznym,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do  wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposób oraz rodzajów magazynowanych odpadów,
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 • aktualny stan jakości powietrza,
 • określenie warunków meteorologicznych,
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 • informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o istniejącym lub  możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami, z zastosowaniem wskaźników hałasu LAeqD i LAeqN,
 • informacje o prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
 • informacje o prognozowanej ilości wykorzystywanej wody (o ile nie zachodzi warunek, że poboru wód powierzchniowych lub podziemnych dokonuje się wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego),
 • informacje o proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii,  jeżeli nie dotyczy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii,
 • informacje o spełnianiu wymagań najlepszej dostępnej techniki,
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych,
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,
 • informację czy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu,
 • w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami obejmujący:
  • informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu,
  • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne
  • nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
  • informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a Prawa ochrony środowiska.
 • opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
 • propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
2. Do wniosku dołącza się:
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 • dowód uiszczenia  opłaty skarbowej,
 • zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • kopię programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym lub kopie raportu o bezpieczeństwie, jeżeli były opracowane,
 • opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym,
 • operat wodnoprawny w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • operat wodnoprawny i dokumentację hydrogeologiczną w przypadku gdy wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji
 • oświadczenie wnioskodawcy o wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej pozwalające zaklasyfikować przedsiębiorcę do jednej z grup: mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorców,
 • w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  • za przestępstwa przeciwko środowisku,
  • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów (w ramach pozwolenia zintegrowanego).

1. Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji – 2 011,00 zł - duże przedsiębiorstwa,
 • za wydanie decyzji - 506,00 zł - mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa małe i średnie.
 • Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł
Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.
Opłaty skarbowej dokonuje się w Kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Getin Noble Bank S.A 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

2. Opłata rejestracyjna - obliczana przez wnioskodawcę wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014 r., poz. 1183). Opłatę rejestracyjną wnosi się na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki        Wodnej BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

Wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej i opłaty rejestracyjnej należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

1. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

2. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 kpa).

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich  uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

 • art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art. 201 ust. 1, 2, art. 202 ust. 1, art. 208 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.,  poz. 1396 z późniejszymi zmianami)

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.12mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Ochrona środowiska
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =