• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXII - Zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne.

Symbol:

DRK XXII

1. Wniosek o wydanie/ przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

2. Osoba wnioskująca powinna przedłożyć:
• kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne
• kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne
• kopia zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne ( wymagane w przypadku wydania zezwolenia)
• kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia – 50,00 zł

3. Do wglądu: dokument tożsamości.

Uwaga: Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

1. Opłata za wydanie zezwolenia  - 50,00 zł
2. Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

• Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
• ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28.

Do 30 dni.

Odwołanie od decyzji o wydaniu/przedłużeniu zezwolenia oraz odwołanie o odmowie wydania/ przedłużenia zezwolenia, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W wydanym zezwoleniu określa się:
• zakres zezwolenia odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych.
• ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak, niż okres ważności wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

• art. 109 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1268 ze zmianami).

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Prawo jazdy
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =