• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XXVI - Wydanie wielojęzycznego formularza do: odpisu aktu urodzenia/odpisu aktu małżeństwa/odpisu aktu zgonu/zaświadczenia o stanie cywilnym/zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa

Symbol:

USC XXVI

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 11, 44 732 77 12

1. Wnioskodawca - osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy i opiekun:

 • wniosek: USC XXVI,
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport

2. Wnioskodawca - osoba, która wykaże interes prawny:
 • wniosek: USC XXVI,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport
 • dokument potwierdzający interes prawny w otrzymaniu formularza.

3. Wnioskodawca - pełnomocnik:
 • wniosek: USC XXVI,
 • dokument tożsamości pełnomocnika: dowód osobisty, paszport
 • pełnomocnictwo pisemne: USC IP lub w formie dokumentu elektronicznego.

4. Wnioskodawca - organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji
i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 • wniosek: USC XXVI,
 • statut organizacji społecznej,
 • dokument, który potwierdza interes społeczny organizacji w uzyskaniu formularza

Obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza określają przepisy ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

1. Opłata wynosi: 17,00 zł

2. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

3. Opłatę należy dołączyć do wniosku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 12
lub przesłać na adres Urzędu:
Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Odowłanie nie przysługuje

INFORMACJE DODATKOWE:

1. O wydanie wielojęzycznego formularza można także wystąpić przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

2.  Wielojęzyczny formularz może być wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 2224 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 162 ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/119 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
 • Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 poz.860)

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =