• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XXIV - Udostępnienie materiałów archiwalnych w trybie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Symbol:

USC XXIV

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport.

2. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Wniosek USC XXIV.

Procedura nie podlega opłacie skarbowej.

Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10.
Zgłoszenie można złożyć również listownie lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

1. Udostępnienie archiwalnych ksiąg stanu cywilnego następuje po uzgodnieniu terminu
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Decyzja w przypadku odmowy udostępnienia ksiąg.

W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia archiwalnych ksiąg stanu cywilnego
stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych określa załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim, udostępnianych na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o treści:

1. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych składa kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenie zawiera dane osobowe użytkownika i charakterystykę zamierzonych poszukiwań archiwalnych.

3. Zgłoszenie jest aktualne przez 12 miesięcy licząc od ostatniej wizyty użytkownika w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ustala maksymalną liczbę ksiąg, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia - ze względu na bezpieczeństwo zasobu i ciągłość pracy Urzędu Stanu Cywilnego.

5. Udostępnianie zasobów archiwalnych odbywa się w terminie uzgodnionym z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

6. Korzystanie z zasobów archiwalnych odbywa się w obecności pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.

7. Użytkownik materiałów archiwalnych korzysta z nich w ramach złożonego Zgłoszenia, nie ingerując w ich układ i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.

8. Podczas przeglądania materiałów archiwalnych nie należy używać przedmiotów i substancji, które mogłyby uszkodzić dokumenty, w tym środków barwiących, łatwopalnych. Do pomieszczenia wyznaczonego do przeglądania dokumentów nie można wnosić artykułów spożywczych, teczek i toreb.

9. Wynoszenie materiałów archiwalnych przez użytkowników, poza pomieszczenie wyznaczone
do przeglądania zasobów, jest zabronione.

10. Użytkownicy mogą nieodpłatnie wykonywać fotografie materiałów archiwalnych własnym sprzętem, po uprzednim ustaleniu z kierownikiem USC zakresu dokonywanych fotografii, przestrzegając zasad określonych w opinii Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów
w Warszawie, tj. bez używania lampy błyskowej oraz bez dodatkowego dociskania i rozprasowywania stron w dokumentach.

11. Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez użytkownika lub stwierdzenie rażącego braku przygotowania do samodzielnych badań może spowodować odmowę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bezpośredniego udostępniania materiałów archiwalnych.

12. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie każdorazowo rozstrzyga kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 • Art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2224 ze zm.)
 •  Art. 16 a- 16 e ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (odg) 0.03mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =