• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XXIII - Zmiana imienia i nazwiska

Symbol:

USC XXIII

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport

2. Wniosek:

3. INNE DOKUMENTY ODPOWIEDNIO DO KONKRETNEGO PRZYPADKU
 • Wnioskodawca lub /i jego małoletnie dziecko/dzieci, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce składa wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub/i nazwiska albo nazwiska rodowego wniosek o transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego.
 • Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, zarówno gdy zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko danych dziecka, jak też w przypadku gdy zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica. (USC XXIII D). Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub /i nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub /i imienia dziecka.
 • Opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub /i osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku dołącza prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub /i umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, oraz prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub /i imienia dziecka.
 • Małoletnie dziecko, które ukończyło 13 lat, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska. (USC XXIII D). Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub /i nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lubw formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dziecko zamieszkałe za granicą może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Inne dokumenty – dowody – uzasadniające wnioskowaną zmianę.

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub/i nazwiska lub/i nazwiska rodowego wynosi 37,00 zł.

2. Za decyzję o odmowie wnioskowanej zmiany imienia lub/i nazwiska lub/i nazwiska rodowego opłata wynosi 10,00 zł.

3. Opłatę wnosi się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

4. Dowód opłaty należy przedłożyć w momencie składania wniosku.

5. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych
i małżonków tych osób.

6. Zwolnione z wniesienia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10.

Do 1 miesiąca a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska mogą złożyć:

 • obywatele polscy,
 • cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
2. O zmianę imienia lub/i nazwiska można wnioskować wyłącznie z ważnych powodów,
a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące
z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione,
a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

3. Zmiany nazwiska nie może być orzeczona w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.

4. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

5. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

6.   Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

7. Decyzja orzekająca o zmianie imienia lub/i nazwiska lub/i nazwiska rodowego podlega natychmiastowemu wykonaniu.

8. Zwrot nadpłaconej opłaty skarbowej w przypadku decyzji odmownej następuje po złożeniu wniosku
- procedura: FFW XXVII.

Forma załatwienia sprawy:

1. Decyzja orzekająca o zmianie imienia lub/i nazwiska lub/i nazwiska rodowego.

2. Decyzja o odmowie wnioskowanej zmiany.

 • Art. 8-12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 10 ze zm.),
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 682 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1044 ze zm.)

Załączniki

 1. Wniosek USC XXIII A

  (docx) 0.03mb

 2. Wniosek USC XXIII B

  (docx) 0.03mb

 3. Wniosek USC XXIII C

  (docx) 0.03mb

 4. Wniosek USC XXIII D

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =