• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XXII - Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

Symbol:

USC XXII

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 12

1. Wniosek USC XXII

2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport

3. Pełnomocnictwo USC XXII P w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 12 lub przesłać na adres Urzędu:

          Urząd Stanu Cywilnego
          Pasaż K. Rudowskiego 10
          97-300 Piotrków Trybunalski

1. Niezwłocznie.

2. Do 7 dni.

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach wydawane jest:

 • na wniosek osoby, której wyznaniowy akt stanu cywilnego dotyczy,
 • w celu przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych.

3. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje archiwalną księgę wyznaniowej rejestracji stanu cywilnego.

Forma załatwienia sprawy:

1. Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach.

2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 • Art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2224 ze zm.)
 • Art. 33, Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zm.)
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 162 ze zm.)

Załączniki

 1. Pełnomocnictwo

  (docx) 0.02mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =