• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XXI - Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Symbol:

USC XXI

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Wniosek: USC XXI

2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

4. Wnioskodawca nie posiadający aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a gdy osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem lub adnotacją potwierdzającymi  jego ustanie lub unieważnienie albo dokument stwierdzający nieistnienie małżeństwa.
Dokumenty wydane w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi: 38,00 zł.

2. Opłatę wnosi się w kasach Urzędu Miasta przy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

3. Opłatę należy dołączyć do wniosku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 9 lub 10

1. Do 7 dni,

2. Do 1 miesiąca a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Obywatel polski, który zamierza zawrzeć związek małżeński za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie może otrzymać także cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe).

2. W procesie wydania zaświadczenia, wnioskodawca składa osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.

4. Tłumaczenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego powinno być dokonane przez

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG )
 • konsula.
Dokumentami tłumaczonymi przez konsula są również: dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza obcego państwa i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Forma załatwienia sprawy:

1. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że wnioskodawca może zawrzeć małżeństwo.

2. Pismo kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia.

 • Art. 22, 31-32, 83, 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2224 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1044 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187 poz. 1330).
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 931 ze zm.)
 • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =