• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XVIII - Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Symbol:

USC XVIII

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport.

2. Wniosek: USC XVIII

1. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł.

2. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, Kierownik USC - pokój nr 10, z-ca kierownika USC – pokój 9.

1. Niezwłocznie.

2. do 1 miesiąca a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

1. Oświadczenie można złożyć przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed dowolnym Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Piotrkowie Trybunalskim.
W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

3. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Piotrkowie Trybunalskim przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie uzależnione od terminu przeniesieniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego – do 10 dni. Jednak jeżeli osoba zainteresowana złożeniem oświadczenia przedłoży do wglądu oryginał odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia nastąpi niezwłocznie.

4. Forma załatwienia sprawy:

 • Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
 • Decyzja kierownika USC o odmowie przyjęcia oświadczenia.

 • Art. 32 i art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Art. 26 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =