• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXVIII - Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

Symbol:

DRK XXVIII

1. Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – DRK XXVIII.

2. Kopie dokumentów potwierdzających, iż przedsiębiorca:

• posiada odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
- lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
- salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,
- plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonywanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia
• posiada pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:
- co najmniej jeden pojazd, w zakresie danej kategorii prawa jazdy, jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B - jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C – jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D – jest nie starszy niż 12 lat
• posiada pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie
z obowiązującym programem szkolenia, w zakresie:
- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,
- uzyskiwania uprawnień instruktorów,
- szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową

• zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
- dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
- jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz
- osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity; Dz.U.z 2019 r., poz. 2215)
• posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

Opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł.

Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna  28

Wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

• ul. Szkolna 28 lub
• Pasaż Karola Rudowskiego 10

 

Do 7 dni.

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim,  mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C lub D, może wystąpić przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat.
Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

• art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.)

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców
 • Data publikacji: 2020-10-08
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =