• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XIX - Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Symbol:

USC XIX

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Wnioskodawca - osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy i opiekun:

 • wniosek: USC XIX,
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport
2. Wnioskodawca - osoba, które wykażą interes prawny:
 • wniosek: USC XIX,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport
 • dokument potwierdzający interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu stanu cywilnego.
3. Wnioskodawca - pełnomocnik: 4. Wnioskodawca - organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 • wniosek: USC XIX,
 • statut organizacji społecznej,
 • dokument, który potwierdza interes społeczny organizacji w uzyskaniu odpisu

1. Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,00 zł.

2. Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.

3. Pełnomocnictwo – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

4. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój nr 12

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 7 dni od złożenia wniosku oraz do 1 miesiąca w przypadkach skomplikowanych.

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

1. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub
zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. O wydanie zaświadczenia można także wystąpić przez elektroniczną skrzynkę
podawczą na platformie ePUAP.

3. Zaświadczenie może być wydane na wniosek w formie dokumentu elektronicznego
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

4. Forma załatwienia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 • Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 • Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 • Art. 44 ust.1 pkt.2, art. 44 ust. 4, Art. 45, Art. 50 art. 133 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 • Art. 33, art. 35, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

 1. Pełnomocnictwo

  (docx) 0.02mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =