• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XII - Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej

Symbol:

USC XII

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii): USC XII

2. Pełnomocnictwo: USC XII P w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

3. Odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał) oraz tłumaczenie urzędowe orzeczenia.

4. Zaświadczenie sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydane zgodniez art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I oraz jego tłumaczenie urzędowe.

5. W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia dodatkowo jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;
 • dokument z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (z wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

3. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10 lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

1. Niezwłocznie.

2. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do 1 miesiąca.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika przebywającego w Polsce albo poprzez przesłanie właściwych dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Dokumenty w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez: tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl), tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.

4. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz. U. UE.L. 03.338.1) nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie.
Przepisy tego rozporządzenia nie stanowią podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.


5. Forma załatwienia sprawy:

 • Wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa oraz zmiana stanu cywilnego w rejestrze PESEL.
 • Decyzja o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej.

 • Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 108 ust. 1- 3, art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 • Art. 1 ust. 1 lit. a, art. 21 ust. 1 i 2, art. 37 i 39 oraz art. 64 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.
 • Art. 33, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

 1. Pełnomocnictwo

  (docx) 0.03mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =