• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC VII - Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego

Symbol:

USC VII

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego (akt urodzenia: USC VII A; akt małżeństwa: USC VII B; akt zgonu: USC VII C)

2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy, a w przypadku pełnomocnika dokument tożsamości pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez stronę na piśmie (USC VII P) albo pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego

3. Oryginalny odpis zagranicznego aktu, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

4. Dowód osobisty i książeczka wojskowa osoby zmarłej (w przypadku posiadania) przy transkrypcji zagranicznego aktu zgonu.

1. Opłata skarbowa:  50,00 zł

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (z wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

3. Opłatę wnosi się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

4. Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10 lub przesłać na adres Urzędu:

         Urząd Stanu Cywilnego
         Pasaż K. Rudowskiego 10
         97-300 Piotrków Trybunalski

1. Niezwłocznie.

2. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do 1 miesiąca,  a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Odwołanie od decyzji odmawiającej transkrypcji aktu stanu cywilnego wnosi się do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce.

2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera informacji o nazwisku małżonków noszonym po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia (USC – 7E) wraz ze składanym wnioskiem o transkrypcję, albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.
W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie (USC – 7E) w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

4. Tłumaczenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego powinno być dokonane przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula.
Za dokumenty tłumaczone przez konsula uważa się również:
 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza obcego państwa i poświadczone przez konsula,
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r. 

6. Forma załatwienia sprawy
 • Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu sporządzonego za granicą i wydanie odpisu zupełnego transkrybowanego aktu. W przypadku transkrypcji aktu małżeństwa lub aktu zgonu aktualizacja rejestru PESEL.
 • Decyzja kierownika USC odmawiająca dokonania transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

 • Art. 2, art. 22, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 • Art. 33, art. 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 • Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.
 • Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.

Załączniki

 1. Oświadczenie

  (docx) 0.02mb

 2. Pełnomocnictwo

  (docx) 0.03mb

 3. Wniosek VII A

  (docx) 0.03mb

 4. Wniosek VII B

  (docx) 0.03mb

 5. Wniosek VII C

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =