• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC VI - Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i rejestracja małżeństwa

Symbol:

USC VI

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

A. ZGŁOSZENIE ZAMIARU ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego: USC VI

2. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów) - dowód osobisty lub paszport.

3. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" składane przed kierownikiem USC.

4. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
 • zapewnienie;
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
B. REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA

Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

1. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi - 84,00 zł.

3. Opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w Piotrkowie Trybunalskim wnosi się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

4. Jeżeli związek małżeński będzie zawarty na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść na konto organu gminy właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

5. Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10

1. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

2. Sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.

Pismo Kierownika USC o odmowie wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma, odpowiednio o odmowie wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.

1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

2. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

3. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

6. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu (bez opłaty) po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa w USC właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

7. Forma załatwienia sprawy:
A.

1. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2. Pismo kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia.
B.

1. Sporządzenie aktu małżeństwa.

2. Pismo kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa.

 • Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-82, 86, 87-89, 91 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Art. 1 § 2, art. 3-6, art. 8, art. 9 § 2, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Art. 35, art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =