• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC V - Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego

Symbol:

USC V

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

A. PROCEDURA ZGŁOSZENIA ZAMIARU ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów): dowód osobisty lub paszport.

2. Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego: USC V

3. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

4. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

5. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym
i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

6. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 • zapewnienie

B. PROCEDURA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób zawierających związek małżeński.

2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch pełnoletnich świadków.

1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa:  84,00 zł.

2. Opłaty skarbowej dokonuje się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy dla opłaty skarbowej – aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

3. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, we wskazanym miejscu: 1000,00 zł.

Opłaty skarbowej nie wnosi osoba, której osobisty udział w czynnościach związanych z zawarciem małżeństwa w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody.

4. Opłaty dodatkowej dokonuje się w kasach Urzędu Miasta – pasaż Karola Rudowskiego 10, pokój nr 4 lub na rachunek bankowy UM Piotrkowa Trybunalskiego dla dochodów – aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

5. Opłatę wnosi się przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 9

1. Sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie odpisu najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.

2. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński zainteresowani mogą wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.

1. Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

2. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia narzeczonych zapewnień
o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od  złożenia zapewnień, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

4. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

6. W przypadku niemożności porozumienia się ze osobą składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny, z powodu nieznajomości języka polskiego, osoba ta ma obowiązek zapewnienia udziału w czynnościach urzędowych  biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

7. Odpisy aktów stanu cywilnego i inne dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane w procesie dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego należy przedkładać wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym oraz poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi,a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym na podstawie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 8 września 1976 r.

8. FRorma załatwienia sprawy:
 • Sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie odpisu.
 • Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – pismo Kierownika USC.
 • Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu – pismo Kierownika USC.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =