• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC IX - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Symbol:

USC IX

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

A. Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego

1. Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski – USC IX

2. Dokument tożsamości do wglądu.

3. Dowody, dokumenty potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany.

4. Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – USC IXP

B. Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego

1. Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski – USC IX.

2. Dokument tożsamości do wglądu.

3. Dowody, dokumenty potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany. Dokumenty wystawione w języku obcym być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

4. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – USC IXP.

1. Opłata skarbowa:  39,00 zł

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (z wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

3. Opłatę wnosi się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

4. Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10 lub przesłać na adres Urzędu:

         Urząd Stanu Cywilnego
         Pasaż K. Rudowskiego 10
         97-300 Piotrków Trybunalski

1. Niezwłocznie.

2. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do 1 miesiąca,  a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Odwołanie od decyzji odmawiającej odtworzenia aktu stanu cywilnego wnosi się do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego lub zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której zdarzenie dotyczy, lub osoba która wykaże interes prawny w odtworzeniu aktu stanu cywilnego albo osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

2. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

3. W sytuacji odtwarzania treści zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie o nazwisku noszonym po ślubie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia aktu. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

5. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

6. Forma załatwienia sprawy:

 • Odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego aktu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.
 • Decyzja administracyjna odmawiająca dokonania odtworzenia aktu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego.

W sprawie "Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego"
proszę kontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego
tel.: 44 732 77 08, 44 732 77 09.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Art. 2, art. 22, art. 31, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 • Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.
 • Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 • § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =