• AWARIA BILETERA!!! Brak możliwości rezerwacji kolejki na stronie BOM.
 • UWAGA!!! Strona w przebudowie! Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta.

USC I - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Symbol:

USC I

Urząd Stanu Cywilnego 
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 11, 44 732 77 12

1. Wnioskodawca - osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy i opiekun:

 • wniosek: USC I,
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport
2. Wnioskodawca - osoba, które wykażą interes prawny:
 • wniosek: USC I,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport
 • dokument potwierdzający interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu stanu cywilnego.
3. Wnioskodawca - pełnomocnik: 4. Wnioskodawca - organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 • wniosek: USC I,
 • statut organizacji społecznej,
 • dokument, który potwierdza interes społeczny organizacji w uzyskaniu odpisu

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz przypadki zwolnień i wyłączeń określa ustawa o opłacie skarbowej.

1. Opłata skarbowa wynosi:

 • 22,00 zł  - za wydanie odpisu skróconego i odpisu skróconego na formularzu wielojęzycznym,
 • 33,00 zł  - za wydanie odpisu zupełnego.
2. 17,00 zł - Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku
 • w kasach Urzędu Miasta,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip,
 • za pomocą platformy e-płatności pod adresem: https://piotrkow.oplatyurzedowe.pl/.

1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego: Pasaż K. Rudowskiego 10
2. Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu:

Urząd Stanu Cywilnego
pasaż Karola Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski

3. Jeśli posiadasz profil zaufany wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego możesz także złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

1. W przypadku wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego – niezwłocznie.

2. W przypadku wniosku o wydanie odpisu z archiwalnych ksiąg stanu cywilnego USC w Piotrkowie Trybunalskim – do 7 dni.

3. W przypadku wniosku o wydanie odpisu z archiwalnych ksiąg stanu cywilnego innych urzędów stanu cywilnego – do 10 dni.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

1. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Odpis skrócony i odpis zupełny aktu stanu cywilnego może być wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego. Dokument opatrzony jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej postaci jest uznawany za dokument urzędowy.

3. Odpis skrócony na formularzu wielojęzycznym nie może być wydany w formie dokumentu elektronicznego.

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa nie może być wydany na formularzu wielojęzycznym w przypadku gdy co najmniej jeden z małżonków zmienił nazwisko po zawarciu małżeństwa na podstawie decyzji o zmianie nazwiska lub po rozwodzie złożył oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

Załączniki

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-15
 • Data modyfikacji: 2023-01-05
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =