• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXVII - Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referatu Komunikacji.

Symbol:

DRK XXVII

1. Opłata:
• za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł,
• za poświadczenie odpisu – 5,00 zł od każdej strony.

2. Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
• Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
• ul. Szkolna  28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.

Do 7 dni.

Zażalenie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1. Urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga  przepis prawa.

2. Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

• art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020, poz. 256 ze zmianami )

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Prawo jazdy
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =