• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXX - Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.

Symbol:

DRK XXX

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.

2. Załączniki:
• aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. - dot. kandydata na instruktora/wykładowcę;
• prawo jazdy – dot. kandydata na instruktora:

- kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dot. instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
- kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dot. instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
- kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E, odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć, co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dot. instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedna z wymienionych kategorii,
- kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dot. instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T
• prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem – dot. instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem – dot. kandydata na instruktora;

• ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora – dot. kandydata na instruktora;

• ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora pojazdem – dot. kandydata na instruktora;

• zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów – dot. instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

• potwierdzenie zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, przed komisją powołaną przez wojewodę – dot. kandydata na instruktora/wykładowcę;

• dokument potwierdzający, iż kandydat na instruktora/wykładowcę nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego, podobnie działającego środka,
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów – 50,00 zł.

2. Opłata za wpis do ewidencji wykładowców – 50,00 zł.

Wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

• ul. Szkolna 28 lub
• Pasaż Karola Rudowskiego 10

 
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Do 30 dni.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Brak.

• art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.)

Załączniki

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Diagności, instruktorzy nauki jazdy
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 4 =
Link
6 + 4 =