• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

FFW XIII - Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami

Symbol:

FFW XIII

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 16

Usługa jest bezpłatna.

Deklarację możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Deklarację możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Do 60 dni od dnia złożenia deklaracji lub informacji wraz z załącznikami.

Przy składaniu deklaracji podatnik dokonuje samoobliczenia podatku, co eliminuje możliwość odwołania. Złożenie informacji podatkowej stanowi czynność w toku postępowania i też nie można się od niej odwołać. Prawo do odwołania przysługuje dopiero od wydanej decyzji, która kończy postępowanie.

Możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin  to 14 dni od daty  doręczenia decyzji.

Odwołanie możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Odwołanie możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy informuje o tym stronę. Podaje przyczyny nie dotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 • Jeżeli nie dostarczysz kompletu dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia.

• art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwana dalej „ustawą”:

 • art.9 ust.1. „Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 • art. 9 ust.2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach”.
 • art.9 ust.6. „Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane:
 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy”.

 • Referat: Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Kategoria: Podatki
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =